نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد    عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد    عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

1397/01/03 17:41:57
بهار، جوان

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

دست بندی: ویژه ها /

بهار فصل رویش مجدد جوانه ها و نشان از سرسبزی، عشق، محبت و جوانی و امید است. امیدواریم سال 97 سرشار از امید و عشق و سرمستی باشد