نخستین جشنواره ربوترافیک

جشنواره ربوترافیک با هدف مشارکت دانش آموزان در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی راه ها  در شهرستان تیران و کرون برگزار شد 

زمان ارسال: 1397/01/03 12:45:14 کلمات کلیدی: